Avels & Utbildnings Kommité

UNGHUNDSGRANSKNING

Här kommer det att finnas blanketter och sådant som rör unghundsgranskningen. Här kommer också kullindex att presenteras allt eftersom.

Vad är då kullindex?
Rent allmänt när man räknar fram ett index så motsvarar värdet 100 medel för alla som ingår i någon typ av prövning eller mätning, om värdet för en hund blir större än 100 är resultatet bättre än medelhundens och tvärt om när värdet ligger under 100.
Med hjälp av programmet lathunden kan man ta fram ett kullindex för unghundsgranskade hundar i en kull. Ett kullindex större än 100 innebär att parningskombinationen har gett ett bättre UHG resultat än genomsnittet för alla hitintills granskade parningskombinationer. Vi har i redovisningen också presenterat antalet granskade hundar i varje kull eftersom detta givetvis påverkar resultatets säkerhet.

SFF:s Avelsnämnd

HERPESVIRUS

Sjukdomen har under senare år ökat i omfattning och kan vara en orsak till att tiken aborterar ( kastar ) sina foster eller att valparna dör inom något dygn efter födsel. I undersökningar av blodprover från hundar i Nederländerna och Storbritannien hade 40 procent respektive 88 procent av de testade hundarna antikroppar mot herpesvirus, vilket visar att de blivit smittade med viruset. Preliminära resultat från svenska studier talar för att förekomst av antikroppar är relativt vanligt hos vuxna hundar även hos oss. Endast ett litet fåtal av de testade och positiva hundarna hade använts i avel så den smittvägen förefaller inte ha avgörande betydelse. Troligen har omkring hälften av alla vuxna hundar antikroppar i blodet. I Norge blev det under förra året konstaterat några fall av herpesvirus i valpkullar hos Finskstövare och något fall kan även ha förekommit i Sverige. När forskare kontaktats i ämnet är något som återkommer från flera håll, att det kan tänkas att det finns procentuellt färre stövare med antikroppar i blodet p.g.a att vi oftare håller våra hundar mera isolerade, och att de som valpar får mindre tidig kontakt med andra hundar och därigenom får sämre förutsättningar att bygga upp sitt immunförsvar mot virus och infektionsjukdomar. Jämfört med våra barn som t.ex i dagis och på skolan ständigt kommer i kontakt med olika sjukdomar och med hjälp av detta bygger upp sitt immunförsvar. Forskning bedrivs frekvent inom området och nya rön dyker ständigt upp bl.a var det

inte länge sedan det skrevs om att man funnit herpesvirus i ett antal prover hos travhästar
som tillfälligt presterat sämre i lopp.

Om herpesviruset var orsaken till den något sämre
prestationen kunde man dock ännu ej fastställa.

AUK SFF